Az üzleti szektor és a fenntartható fejlődés
 

A Központ e programjának az a célja, hogy elősegítse a vállalkozások környezetbarát magatartását és működését, a gazdaság és a közüzemi szektor modernizálását és környezetbarát átalakulását, hogy mindkettő megfeleljen az Erurópai Unió, hosszabb távon pedig a fenntartható fejlődés követelményeinek. E cél érdekében a Központ szorgalmazza olyan tulajdoni, szervezeti és intézményi struktúrák és szabályozási megoldások kialakítását és alkalmazását, amelyek elősegítik a környezeti felelősség érvényesülését. Tanfolyamaival, publikációival és javaslataival igyekszik hozzájárulni az üzleti szektor szemléletváltozásához, a korszerű környezetbarát vállalkozási gyakorlat elterjedéséhez.

A program keretében a KAC támogatásával 2002. elején indult Az önkéntes környezetvédelmi kötelezettségvállalás mint lehetséges környezetpolitikai eszköz című projekt. Célja, hogy a már meglevő nemzetközi és hazai tapasztalatokra, valamint az eddigi kutatási eredményekre építve feltárja, hogy milyen technikai és társadalmi feltételek mellett célszerű bevezetni ezeket a környezetvédelmi hatóság és a vállalatok között megkötött önkéntes megállapodásokat, milyen előnyei vannak a megállapodásoknak mint környezetpolitikai eszközöknek a szokásos engedélyezési rendszerhez képest, és milyen következményekkel jár majd, ha bevezetjük ezeket az Európai Unió jogszabályai által engedélyezett megállapodásokat. A projekt beszámolója a honlapunkon elérhető.

Eddig a Központ több kutatása vizsgálta a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a privatizációs folyamatban. E felmérések eredményéről számol be Csanádi Mária és Páczi Erzsébet A privatizáció környezetvédelmi vonatkozásai című tanulmánya (1997), valamint Laczó Ferenc és Nagy Szabolcs A privatizáció hatása a magyar mezőgazdaság fenntarthatóságára című beszámolója.

Az üzleti szektor hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez Közép és Kelet Európában című kutatást hat közép-kelet-európai kutatócsoport végezte a Minnesotai Egyetem koordinálásával és szponzorálásával. A munka felmérte és értékelte a különféle üzleti szervezeteknek, különös tekintettel a külföldi szakmai befektetőknek és a környezetvédelmi vállalkozásoknak, valamint e két vállalatcsoport tevékenységét befolyásoló kormányzati és pénzügyi intézményeknek a kelet-közép-európai gazdaságok környezetbarát szerkezeti átalakulására gyakorolt hatását. A kelet-közép-európai és a magyar felmérés eredményéről és a kapcsolódó ajánlásokról külön anyag készült.

A Központ egy több intézményt és egyéni szakértőt, többek között az EKFM Kft.-t és az FVM Műszaki Intézetet tömörítő munkacsoport tagjaként részt vett a Világbank megbízásából a biomassza potenciális hazai felhasználását vizsgáló tanulmány elkészítésében. E munka keretén belül a washingtoni Center for Clean Air Policy szakértőivel elemezte a biomassza felhasználás jogi, gazdasági és intézményi akadályait, valamint a biomassza felhasználás ösztönzőit.

A Központ által koordinált Környezetvédelmi Képzési Program kezdeményezésére a Miskolci Egyetem Szervezés és Vezetés tanszékén folyó mérnök-menedzser képzés tananyagába beépült a környezeti menedzsment oktatása. A képzés keretében a résztvevők a szokásos vezetéstudományi tantárgyak mellett megismerik a környezetgazdaságtan, a környezetpolitika alapjait, részletesen foglalkoznak a környezetbarát technológiák alkalmazási lehetőségeivel, az energiahatékonysággal, a környezeti hatásvizsgálat menetével, a környezetközpontú irányítási rendszerekkel, a szennyezés megelőzéssel és a hulladékgazdálkodással, stb. Egyéb tantárgyak, így például a stratégiai menedzsment, a logisztika és a marketing kapcsán is szó esik a környezetvédelmi vonatkozásokról. A program körneyzetgazdaságtannal és környezetpolitikával foglalkozó részét a Környezettudományi Központ oktatja.

A termelő cégek szemléletén és gyakorlatán kíván változtatni a Központ által szervezett hulladékgazdálkodási tréning sorozat, amelynek keretében eddig három tréning lebonyolítására került sor. A két napos képzés keretében a résztvevők megismerkedhetnek a veszélyes hulladékkal kapcsolatos jogszabályokkal, a szabályozás várható változásaival, az EU veszélyes hulladék gazdálkodási direktíváival, valamint az előírások betartásához és az eredményes hulladékgazdálkodáshoz elengedhetetlen hulladékgazdálkodási terv elkészítésével.

 
Az önkéntes környezetvédelmi kötelezettségvállalás mint lehetséges környezetpolitikai eszköz  
Az üzleti szektor hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez Közép és Kelet Európában  
A Környezettudományi Központ állásfoglalása a fenntartható mezőgazdasági fejlődésről
Állásfoglalás a biomassza hazai energetikai hasznosításának jogi és gazdasági feltételrendszeéről 
 
Vissza
Főoldal