Fenntarható fejlődés helyi, kistérségi és regionális szinten

A program a "Helyi feladatok a XXI. századra" (vagy Local Agenda 21) néven ismert nemzetközi kezdeményezés hazai megvalósítását akarja előmozdítani a fenntartható fejlődést segítő korszerű módszerek, eljárások és eszközök elterjesztésével. A program keretében a Központ segíti a fenntartható fejlődés helyi, kistérségi és térségi stratégiáinak és akcióprogramjainak a kidolgozását és végrehajtását, s hozzájárul olyan sikeres projektek, programok megvalósításához, amelyek más helyi önkormányzatokat vagy kistérségi egyesüléseket is cselekvésre ösztönöznek.

A program fő területei:

A 2001-ben folyamatban lévő munkáink:

A városi terjeszkedés korlátozása című program 1999. februárjában indult a German Marshall Fund of the United States támogatásával. Célja, hogy segítsen hosszútávú megoldásokat találni a városi fejlődés problémáira, különös tekintettel a városi terjeszkedésre.

A városok terjeszkedése összetett, sok tényezős folyamat, amelynek az alakulását nagymértékben meghatározza, hogy mennyire képes a társadalom kézben tartani a folyamat irányítását, hogy rendelkezésre állnak-e a megoldáshoz szükséges modellek, gazdasági és intézményi erőforrások, hogy sikerül-e az ellentétes érdekek között kompromisszumot teremteni és az érdekelt feleknek együttműködni. A Központ ebben a folyamatban katalizátor szerepet kíván betölteni. Célja, hogy kezdeményezze az érdekelt felek közötti együttműködést, elősegítse és gyosítsa azt a konzultációs folyamatot, amely elvezet a helyi, országos és intézményi stratégiák kidolgozásához. Ennek megfelelően a Központ tájékoztatja a közvéleményt a városi terjeszkedést kísérő negatív jelenségekről, felhívja a döntéshozók és az érdekeltek figyelmét a problémákra, információkkal segíti a folyamat irányításában részt vevő döntéshozókat és szakembereket, hogy ezáltal elősegítse a probléma megoldásához vezető stratégiák kidolgozását.

A Központ 1997 óta dolgozik a környezetközpontú irányítási rendszereknek (KIR) az önkormányzatoknál történő alkalmazását előmozdító projekteken. Célja, hogy a KIR eltrejesztése révén hozzájáruljon a környezeti teljesítmény állandó javításához az Agenda 21 folyamat iránt elkötelezett önkormányzatokban. A Központ koordinálta a Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése a közép- és kelet-európai helyi önkormányzatokba (Eco-Management and Audit Scheme for CEE Municipalities) című, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ által támogatott nemzetközi programot, amelynek keretében 6 közép- és kelet-európai szervezet (a Központon kívül a bolgár ETP-Foundation, a prágai Institute for Environmental Policy, a lengyel ETP-Poland, az ETP Romania Foundation, és az ETP Slovakia) együttműködésével 6 helyi önkormányzatnál (Miskolcon, a bulgáriai Gabrovoban, a csehországi Kladnoban, a romániai Campulung Muscelben, valamint a szlovákiai Puchovban és Spisska Nova Ves-en) kezdődött meg a környezetközpontú irányítási rendszer előkészítése. Valamennyi résztvevő város eljutott a város környezetpolitikájának a megfogalmazásáig, többségük a környezeti áttekintést is elvégezte és a helyi környezetpolitikai akcióprogramot is kidolgozta, ezáltal jelentős lépést tett a hatékony környezeti irányítás megvalósítása felé. A program magyarországi partnervárosa, Miskolc, a hazai városok közül elsőként tett kísérletet a környezetközpontú irányítási rendszer önkormányzati bevezetésére.

A projekt lezárása után a magyar résztvevők, Miskolc és a Környezettudományi Központ a munkát a Helyi önkormányzatoknak és vállalatoknak az EMAS bevezetésére irányuló együttműködése című ECOS Ouverture projekt keretében görög és angol partnerekkel folytatják. Partnereik a görög Agii Anargiri önkormányzatának Alfa-Alfa Fejlesztési Vállalata, London Borough of Sutton, valamint a brit Global to Local cég. A projektben részt vesz a Miskolc Város Közlekedési Rt. is. A feladatok elvégzését a partnerek közötti folyamatos tapasztalatcsere segíti. Az elmúlt év szeptemberében kezdődött program keretében elkészült az MVK Rt. környezetpolitikája (az önkormányzaté már korábban jóváhagyásra került, arra a program mint kész eredményre támaszkodhatott) és az előzetes környezetvédelmi felmérés. A munka jelenleg a környezeti irányítási rendszer kidolgozásánál tart.

2001-ben kezdődött az önkormányzatok zöld beszerzési politikájától várható környezeti és gazdasági hatásokat kutató RELIEF című nemzetközi program, amelyet az ICLEI Europai Irodája koordinál, s amelyben további 5 európai kutatóhely és 6 európai város mellett a Környezettudományi Központ is részt vesz. A program teljes címe: Environmental Relief Potential of Urban Action on Avoidance and Detoxification of Waste Streams through Green Public Procurement – magyarul szabad fordításban: A városok zöld közbeszerzési gyakorlatának potenciális környezeti hatása. A program kiválasztja azokat a termékcsoportokat, amelyeknél a környezetbarát alternatívák alkalmazása jelentős környezeti hatással jár, s amelyek az önkormányzati beszerzésekben jelentős tételt képviselnek, elemzi ezen termékcsoportok esetében a zöld beszerzések potenciális piaci, társadalmi és környezeti hatását, továbbá javaslatokat tesz az Európai Unió számára egy környezettudatos beszerzési stratégia kialakítására. A projekt keretében a Központ értékeli a hazai zöld beszerzési gyakorlatot és a közös nemzetközi módszertan alapján elemzi a hazai és a kelet-európai önkormányzatok zöld beszerzési gyakorlatával elérhető környezeti és piaci hatásokat, hozzájárul a zöld beszerzések hazai előmozdításához. A projekt, amelyben Miskolc is részt vesz, közvetlenül kapcsolódik a Miskolcon folyó Helyi Agenda 21 és KIR programokhoz, ezáltal ezek a programok kölcsönösen segítik egymást.

2001. november végén jelent meg a projekt keretében a nemzetközi zöld beszerzési tapasztalatokról készült felmérés eredményeit összefoglaló The World Buys Green című kiadvány. A kiadvány a Környezettudományi Központtól beszerezhető.

A helyi környezeti programok a regionális fejlesztési programok és a regionális fejlesztési intézmények által meghatározott környezetben működnek, a helyi kezdeményezések finanszírozása gyakran regionális fejlesztési alapokból történik. A regionális fejlesztési intézmények hatása a jövőben valószínűleg növekedni fog az EU integráció előrehaladásával, amikor majd egyre több pénzügyi forrás áll majd rendelkezésre a struktúrális és a kohéziós alapból. Ezért a Központ felmérést végzett arról, hogy mennyire demokratikus, mennyire EU konform és mennyire környezetbarát a jelenlegi regionális fejlesztési gyakorlat Magyarországon. A felmérés 11 megyére terjedt ki, jelenleg a tanulságok összesítésén dolgozunk.

A közelmúltban ért véget a Megyei Jogú Városok Szövetsége és Leicester (Egyesült Királyság) önkormányzata számára a Központ által előkészített és koordinált ATLAS nevű program (Assistance to Local Agenda 21 Strategies), amely három magyar megyei jogú városnak nyújtott segítséget a helyi fenntartható fejlődési program (Helyi Agenda 21) kidolgozásához. A program keretében a Központ tréninget és angliai tanulmányutat szervezett az érintett városok képviselőinek, az angol partnerek pedig tapasztalataik átadásával, valamint gyakorlati tanácsokkal segítették a három magyar városban folyó stratégiaalkotást. A résztvevők számos ötletet kaptak saját programjaikhoz, s az érintett három városban, Miskolcon, Tatabányán és Békéscsabán további lendületet kapott a helyi környezetvédelmi programok készítése, illetve megújítása. A programok kidolgozására helyi munkacsoportok alakultak, a munkába a lakosságot és a helyi társadalmi szervezeteket is bevonják, a program tehát hozzájárult a fenntartható fejlődést segítő helyi szövetségek létrejöttéhez és a helyi demokrácia erősítéséhez is. A programot az EU Ecos Ouverture Micro Projects Programja finanszírozta.

A Központ évek óta különféle szolgáltatásokkal segíti a helyi önkormányzatokat, a civil szervezeteket és a lakosságot. A szolgáltatások jogi tanácsadást, tanfolyamokat, pályázatírási segítséget, belföldi és külföldi partnerkapcsolatok és együttműködések elősegítését, helyi és (kis)térségi stratégiai tervek, környezetpolitikai programok és akcióprogramok elkészítésében való közreműködést foglalnak magukba. Egyik ilyen folyamatban levő munkánk a tájhoz, a természeti és gazdasági adottságokhoz, valamint a helyi hagyományokhoz igazodó komplex lovasturisztikai szolgáltatás stratégiai tervének az elkészítése a Bakonyalja kistérség számára. Ezt a munkát a csatkai Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület és a zirci Vállalkozók a Bakonyért Egyesület bevonásával végeztük. A közelmúltban fejeztük be ugyanennek a kistérségnek a környezetvédelmi helyzetelemzését, amelyet a kistérségi vidékfejlesztési terv elkészítéséhez használtak fel. A Központ emellett részt vett az országos vidékfejlesztési koncepció kidolgozásában is.

A városi terjeszkedés korlátozásával foglalkozó kiadvány
RELIEF
Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése a közép- és kelet-európai helyi önkormányzatokba
A városi terjeszkedés korlátozása c. program
A Környezettudományi Központ tréningszervezési tapasztalatai 

 
Vissza
Főoldal